Nie masz pomysłu na prezent ? Kup imienny voucher na bungee a nasz grafik wkomponuje życzenia, dedykacje, tekst jaki do nas przyślesz. Zrób zaSKAKUJĄCY jedyny taki prezent który pamięta się do końca życia

WIOSENNA PROMOCJA ! Kupujesz voucher na bungee - dostajesz drugi skok na "wahadło" za pół ceny  sczędzasz - 80.- zł ! Oferta ważna do 10.IV.2019 godz. 24:00

Znalezione obrazy dla zapytania przelewy24

REGULAMIN zakupów on-line

Regulamin obowiązujący od dnia 2015-01-25

Warunkiem skorzystania z możliwości płatności elektronicznej przez serwis www.skokinabunge.pl
jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późnn. zm.),
- ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz.1225 z późn. zm.) - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu www.skokinabunge.pl,
Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Kontakt: mailowo -
info@skokinabunge.pl, tel: + 48 536-356-967; pisemnie na adres: 34-381 Przybędza, ul. 3 Maja 100

2. www.skokinabunge.pl,przyjmuje,  że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego VOUCHERU) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.
2.1) W przypadku VOUCHERU, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO. Przyjmuje się, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z wybranego VOUCHERU. Obowiązek upewnienia się, że OBDAROWANY je spełnia spoczywa na KLIENCIE. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna OBDAROWANEGO, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację PREZENTU to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty..
 

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w www.skokinabunge.pl – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek.
- VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do otrzymania skoku na bungee lub innej atrakcji określonego w tym dokumencie,
- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - czas, w którym musi zostać zarezerwowany oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA VOUCHERU nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 24 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź od daty zakupu. Niekiedy OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA może być krótszy, np. gdy VOUCHER zostanie zakupiony podczas specjalnej akcji promocyjnej, ale wówczas będzie to wyraźnie określone na VOUCHERZE oraz w regulaminie danej akcji promocyjnej. Niektóre PREZENTY są ze swej istoty lub z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. jazda skuterem śnieżnym, loty na paralotni realizowany jest w określonym terminie zima -wiosna/jesień itp. Zawsze jest to wyraźnie oznaczone na VOUCHERZE i w opisie. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA podany jest na VOUCHERZE.
- OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do REALIZACJI VOUCHERA, określonego w niniejszym regulaminie,,
PRZELEW TRADYCYJNY - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
PRZELEW ELEKTRONICZNY - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamówienie VOUCHERU następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez serwis: www.skokinabunge.pl tj.:
a. wybranie VOUCHERU, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
b. wybranie sposobu, w jaki VOUCHER zostanie KLIENTOWI dostarczony.
c. klikniecie przycisku „dalej”,
d. zaakceptowanie wybranych PREZENTÓW i podanie swoich niezbędnych danych,
e. wybranie sposobu dokonania zapłaty za voucher,
f. kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.
2.1) Możliwe jest również złożenie zamówienia na PREZENT przez telefon lub mailowo. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo informowany jest przez konsultanta telefonicznie oraz w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.
2. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Www.skokinabunge.pl
3. W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia VOUCHERU przez telefon lub mailowo, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA, KUPONU lub PAKIETU jest dokonanie zapłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.skokinabunge.pl.
5.W żadnym wypadku VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze.
6. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy.
6. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:
a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej przedpłaty na rachunek. Przesyłki pocztowe wysyłane są z biura CGB dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki.
c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni.
8. Niezrealizowanie VOUCHERU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI VOUCHERUprzez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty.
9, W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERU istnieje możliwość wydania jego duplikatu jedynie w wersji elektronicznej (eVoucher).
10. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do voucherów, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO lub posiadania określonych uprawnień jak np. prawo jazdy, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a ODDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji voucheru.
10.2) WYKONAWCA może odmówić realizacji voucheru, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
10.3) Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji voucheru.
10.4) OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.
10.5) Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji voucheru lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji voucheru, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
10.6) W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji voucheru.
W takiej sytuacji nie pokrywamy kosztów, jakie poniósł OBDAROWNY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
10.7) Postanowienia 10.6 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od wykonawcy, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
10.8) W sytuacjach opisanych w 10.6 i 10.7 oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji voucherów, zastrzegamy sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym poinformujemy OBDAROWANEGO przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić nowy termin realizacji voucheru.
11. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych voucherów, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany voucher. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji voucheru.
12. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej
www.skokinabungee.pl :
a. podawane są w złotych polskich,
b. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
12.1) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA (drogą mailową, przesyłką pocztową lub kurierską lub odbiór osobisty), jeżeli VOUCHER nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERU bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym pisemnie na adres: info@skokinabunge.pl lub 34-381 Przybędza ul. 3 Maja 100

2. Zobowiązujemy się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERU lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości.  

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym pisemnie na adres: info@skokinabunge.pl lub 34-381 Przybędza ul. 3 Maja 100

7. Zobowiązujemy się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

8. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
9. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych i kurierskich odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczt Polskiej lub firmy kurierskiej.

V. PRAWO www.skokinabungee.pl DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od zawartej z KLIENTEM umowy w sytuacji, kiedy realizacja PREZENTU okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami - wówczas KLIENTOWI zwracana jest cała uiszczona wpłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez nas - ofertę specjalną.
2. Za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji VOUCHERU, lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych, takich jak: nie odpowiednie warunki pogodowe, kataklizmy pogodowe, siły wyższe, działalność terrorystyczna itp.
3.W przypadku naruszenia "REGULAMINU WYKONYWANIA SKOKÓW NA GUMOWYCH LINACH
BUNGEE JUMPING" - zwłaszcza punktu nr 1.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
2.1) Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe . stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji VOUCHERU.
2.2) Wykorzystanie przez www.skokinabunge.pl zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.
2. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie adres siedziby biura: 34-381 Przybędza ul. 3 Maja 100 lub mailowo: info@skokinabunge.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji voucheru lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać : dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
2. Niezwłocznie podejmujemy działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.
3.. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji PREZENT traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.
4. Zalecamy wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji PREZENTÓW, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją PREZENTU CGB Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Zbigniew Śliwiński
www.skokinabunge.pl
ul. 3 Maja 100
34-381 Przybędza k/Żywca
woj. śląskie
Poland

Podobny obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

CENNIK

KUP VOUCHER on-line

CENNIK

SKLEP Z PREZENTAMI

UBEZPIECZENIA on-line

TERMINY SKOKÓW
SEZON 2019/20

GDZIE SKACZEMY

DLA FIRM

RAFTING

HYDROSPEED

192 m SKOKI W AUSTRII


REGULAMIN
SKOKÓW

REGULAMIN SKLEPU

HISTORIA BUNGEE

WILCZY JAR - HISTORIA
TRAGICZNEGO WYPADKU

Video & FOTO

HISTORYCZNE VIDEO

 

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
FAQ

GWARANTUJEMY

PSYCHOLOGIA  RYZYKA
SPORTY  EXTREMALNE


WIECZÓR KAWALERSKI/
PANIEŃSKI


ZAKOŃCZENIE WAKACJI
+ KONCERT "MĘSKIE GRANIE"


GOKARTY

JASKINIA DEMIANOVSKA

ZIMOWE ATRAKCJE

KULIG Z OGNISKIEM

PAINTBALL

BIESIADY GÓRALSKIE

SKUTERY ŚNIEŻNE

KUP  VOUCHER na BUNGEE

REZERWACJA TERMINU SKOKU

REGULAMIN SKOKÓW

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

 

 

 

PSYCHOLOGIA  RYZYKA
SPORTY  EXTREMALNE


NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA

BEZPIECZNIE
W GÓRACH

KONKURS NA
PROJEKT T-shirta

WYNAJEM BRAM
REKLAMOWYCH

ZOSTAŃ INWESTOREM
BUDOWA WIEŻY
DO BUNGEE

MEDIA O BUNGEE

RODO & COOKIES

JAK DOJECHAĆ

KONTAKT

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu
do cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły znajdziesz >> TUTAJ

 Copyright C 2018     Extreme Sport       e-mail: info@skokinabunge.pl      tel: +48 693-030-686